-236|wifitermo (owner)
236. Pamyatnik O.V. Kuusinenu