-326|winner_d
326. Prosp. Bajana at 13:32
Webcam Prosp. Bajana, Kyiv, Ukraine