-326|winner_d
326. Prosp. Bajana at 14:26
Webcam Prosp. Bajana, Kyiv, Ukraine