1797|
030267
Alt-data, 1797, 99%

13.5µR/h 10:36 
Radiaciya, 18093