1797|
030267
Alt-data, 1797, 98%

13.4µR/h 20:11 
Radiaciya, 18093