6510|
123 (owner)
temp.control, 6510, 100%

-4° 17:56 
Vneshniy, 17895