8568|
NPO_TechnoSphera
NPO Tehnosfera, 8568, 90%

72% 05:05 
HS, 25312

16Lx 05:05 
LS, 25313