8568|
NPO_TechnoSphera (owner)
NPO Tehnosfera, 8568, 100%

83% 06:37 
HS, 25312

13Lx 06:37 
LS, 25313