webcams.travel
Bakshtovskiy village Sovet: Rasolishki M . km, 12:35
Бакштовский сельский Совет: Rasolishki M . km