stagila.ru
C461, junction ave. Oktyabrskiy i pr-t Uralskiy, 05:20
Webcam junction ave. Oktyabrskiy i pr-t Uralskiy, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia