ykko2004
C870, crossroad st. Lenina - st. Sovetskaya, 06.03.2020