Weather station darkdaymond in Nizhniy Novgorod, Russia

As of 11.08.2020 21:22 MSK in Nizhniy Novgorod +18°, 745mmHg according to darkdaymond.
Weather station darkdaymond in Nizhniy Novgorod, Russia