Weather station esp8266.meteo in Volodymyrivka, Donetska region, Ukraine

As of 15.08.2020 19:54 MSK in Volodymyrivka +19°, 743mmHg according to esp8266.meteo.
Weather station esp8266.meteo in Volodymyrivka, Donetska region, Ukraine