Weather station esphome in Ivashevskoye, Ivanovo Region, Russia

As of 10.08.2020 18:20 MSK in Ivashevskoye +24° according to esphome.
Weather station esphome in Ivashevskoye, Ivanovo Region, Russia