Weather station Lazarevka in Lazarevka, Nizhniy NovRegion, Russia

As of 10.08.2020 19:17 MSK in Lazarevka +15°, 23%, 752mmHg according to Quercitron.
Weather station Lazarevka in Lazarevka, Nizhniy NovRegion, Russia