Weather station DS18B20, DHT22, BMP085 in Nizhniy Novgorod, Russia

As of 15.08.2020 14:19 MSK in Nizhniy Novgorod +17°, 751mmHg according to comilfo.
Weather station DS18B20, DHT22, BMP085 in Nizhniy Novgorod, Russia