Owner NPO_TechnoSphera
8568, NPO Tehnosfera, 99%

72% 19:43 
HS, 25312

15Lx 19:43 
LS, 25313